loader image
 

Jak pomagamy

Ideą Fundacji jest w szczególności wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego oraz społecznego dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, doświadczeń, udziału w kulturze oraz do budowania społeczności. Wszystko po to, by w pełni przygotować dzieci i młodzież do korzystania z ich własnego potencjału. Współpracujemy także z różnymi organizacjami społecznymi, pomagamy im realizować wartościowe projekty o charakterze edukacyjnym.

Celami Fundacji są:

 • Edukacja, wychowanie oraz wspieranie działalności w zakresie oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, promocja nauki i wykształcenia jako wartości, która jest podstawą odpowiedzialnej i twórczej dorosłości,
 • Inicjowanie i wspieranie działań zwiększających szanse młodych na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy i życiowy, w tym także działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • Promowanie młodych talentów i postaw twórczych dzieci i młodzieży,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • Organizowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, materialnej.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. udzielanie pomocy materialnej wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży poprzez:

 • ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych,
 • ustanawianie i przyznawanie jednorazowych nagród pieniężnych,

2. pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu wyrównywania szans edukacyjnych, polegającą na:

 • opłacaniu czesnego oraz uiszczaniu innych opłat związanych ze zdobywaniem wykształcenia,
 • wyposażeniu w materiały, przybory i podręczniki szkolne,
 • opłacaniu dodatkowych zajęć i edukacji rozwijającej określone uzdolnienia,
 • innych formach pomocy w zdobywaniu wykształcenia,

3. wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw służących rozwojowi intelektualnemu, fizycznemu i poszerzaniu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży,

4. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, sportowych, służących rozwojowi talentów i kształtowaniu charakterów młodych ludzi,

5. organizację wyjazdów turystyczno – edukacyjnych, w tym wakacyjnych, zimowych oraz wycieczek weekendowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DANE DO PRZELEWU LUB WPŁATY

FUNDACJA PERSPEKTYWA
ul. Krasińskiego 59 m 14
01-755 Warszawa

mBank S.A. nr konta
14 1140 2004 0000 3602 7736 2490

KRS: 0000712354

POTRZEBUJESZ POMOCY? WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Fundacja Perspektywa uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców lub dorosłych chorych, lub ich prawnych opiekunów dotyczących zapotrzebowania. Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.


Spis wymaganych dokumentów ►

Don`t copy text!